Missy Elliott&Trina Lyrics

Lyrics archive of one song where Missy Elliott&Trina perform together. They make up the entire group of artists performing in this archive.

1 song lyrics with Missy Elliott & Trina alone

Song TitleArtist Name
  1. 1.I Got a BottleTrina, Missy Elliott